Informácie k spracovaniu osobných údajov 

Vážený používateľ, ďakujeme za prejavený záujem o naše služby. V súvislosti s poskytovaním našich služieb bude nevyhnutne dochádzať k spracovávaniu Vašich osobných údajov. K ochrane osobných údajov pristupujeme s náležitou starostlivosťou. Dbáme na to, aby boli Vaše osobné údaje chránené. Uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili ochranu spracúvaných osobných údajov tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, alebo k inému zneužitiu. Túto ochranu osobných údajov nastavujeme s prihliadnutím k povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracovania a k rôzne pravdepodobným a rôzne závažným rizikám pre práva a slobody fyzických osôb. Za týmto účelom využívame elektronické prostriedky ochrany ako aj fyzickú ochranu osobných údajov. 

V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) si Vám dovoľujeme taktiež poskytnúť informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie pochopiť našu politiku ochrany osobných údajov.

I. Kto sme?

Vaše osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou DDetail s.r.o., so sídlom Turie 247, Turie 013 12, Slovenská republika, IČO: 53705050, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 76964/L. Z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa. 

II. Aké údaje spracúvame? 

Primárne spracúvame o Vás údaje, ktorých poskytnutie je potrebné pri poskytovaní našich služieb a to: e-mailový kontakt, tel. kontakt, údaje o vozidle, meno a priezvisko prípadne ďalšie údaje zadané v rámci správy, technické informácie o počítači, mobilnom telefóne a ďalších používaných zariadeniach a ich nastavenia (tzv. online identifikátory), napr. IP adresa, cookies. Pri ich spracovaní sa spoliehame na ich správnosť a aktuálnosť. Údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú priamo od Vás.

III. Prečo spracovávame Vaše osobné údaje a aký je právny základ nášho spracúvania osobných údajov? 

Na to, aby sme mohli Vaše osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom, je potrebné, aby sme mali vopred stanovený legitímny účel ich spracovania. Zároveň vždy musí existovať právny základ na dané spracovanie. 

V rámci našej činnosti dochádza k spracovávaniu Vašich osobných údajov na nasledovné účely: 

 • Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy: Vaše osobné údaje primárne spracúvame na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú s nami uzatvárate pristúpením k našim všeobecným podmienkam poskytovania služieb. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, tak právnym základom takéhoto spracovania je plnenie zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Na uvedený účel sú osobné údaje spracúvané po dobu trvania zmluvy. 
 • Na účel marketingovej komunikácie.
 • Na účel vybavovania Vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov: Pokiaľ sa na nás obrátite so žiadosťou, sťažnosťou alebo iným podnetom, Vaše osobné údaje spracúvame na účel riadneho vybavenia takéhoto podnetu. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel vybavovania Vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov, tak právnym základom takéhoto spracovania je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Vašu žiadosť a spôsob jej vybavenia uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť z našej strany vybavená. 
 • Na poskytovanie prispôsobených služieb a reklám všeobecne: Na základe informácii od Vás sme schopní pri poskytovaní našich služieb zabezpečiť to, aby sme Vám poskytovali služby a reklamu, ktoré sú pre vás relevantné, t.j. zodpovedajú vašim potrebám a preferenciám. Informácie, ktoré zhromažďujeme z Vašich rôznych zariadení (napr. IP adresa, cookies), nám pomáhajú poskytovať konzistentné a Vám prispôsobené služby vo všetkých Vašich zariadeniach. Na základe Vašej činnosti pri používaní našich služieb odhadujeme službu, o ktorú by ste mohli mať záujem. Veríme, že aj touto cestou Vám vieme poskytovať naše služby s pridanou hodnotou. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na účel poskytovanie prispôsobených služieb, tak právnym základom takéhoto spracovanie je náš oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

IV. Komu Vaše osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Z hľadiska všeobecného nariadenia o ochrane údajov máme postavenie prevádzkovateľa, čo znamená, že práve my určujeme účely spracovania Vašich osobných údajov. V súvislosti s našou činnosťou, môžu byť Vaše osobné údaje poskytované alebo sprístupňované ďalším subjektom – príjemcom. Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby tí, ktorým sú Vaše osobné údaje poskytované, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany. Osobné údaje môžu byť poskytnuté týmto príjemcom: poskytovatelia programátorských služieb, poskytovatelia cloudových riešení. Pokiaľ nám taká povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo ochranu našich práv, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj orgánom verejnej moci (ako napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, daňovým úradom, súdom). 

V. Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Pri spracúvaní osobných údajov vykonávame prenos osobných údajov v rámci cloudových riešení služby, do krajín Európskej únie (Holandsko) a do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V prípade, ak niektorí z našich dodávateľov má sídlo v USA, k prenosu osobných údajov dochádza na základe štandardných zmluvných doložiek

VI. Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané? 

Doba uchovávania Vašich údajov sa odvíja od účelu, na ktorý sú tieto údaje spracúvané: 

 • Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy, tak Vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy, sme povinní pristúpiť k likvidácii Vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať Vaše osobné údaje na inom právnom základe. Napr. z dôvodu plnenia zákonných povinností.
 • Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel marketingovej komunikácie, tak Vaše osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z Vašej strany alebo do ukončenia zmluvného vzťahu s nami.
 • Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavovania Vašich žiadostí, sťažností alebo podnetov, tak Vaše osobné údaje sú spracované po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z Vašej strany. 
 • Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel poskytovania prispôsobených služieb, tak Vaše osobné údaje sú spracované po dobu trvania nášho oprávneného záujmu, najdlhšie však do vznesenia námietky voči takémuto spracovaniu z Vašej strany alebo do ukončenia zmluvného vzťahu s nami. 

VII. Aké sú Vaše práva? 

Kontrola nad vlastnými osobnými údajmi je dôležitá. Naša spoločnosť dodržuje Vaše práva, ktoré Vám priznáva všeobecné nariadenie o ochrane údajov. V tejto časti by sme Vás s Vašimi právami preto radi oboznámili. 

Máte právo: 

 • Požiadať nás o prístup k Vašim údajom: Na základe Vašej žiadosti Vás teda budeme informovať o účele spracúvania, kategórii dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú Vaše osobné údaje poskytnuté, ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje, o Vašom práve podať sťažnosť dozornému orgánu, o tom, či vykonávame automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania. Účelom týchto Informácii je zabezpečenie realizácie vášho práva na prístup k údajom. Toto právo na prístup pre Vás však znamená i možnosť získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame. Poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Pokiaľ však budete žiadať opakovane o poskytnutie svojich osobných údajov, môžeme od Vás žiadať primeraný poplatok, ktorý bude pokrývať naše náklady spojené so zabezpečením realizácie Vášho práva. 
 • Požiadať nás o opravu údajov, ktorými už disponujeme: Pokiaľ zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplne informácie, môžete nás požiadať, aby sme vykonali opravu takýchto údajov. 
 • Požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov: V rozsahu, v akom už nebudú potrebné Vaše údaje na účely, pre ktoré sme ich spracovali, ako sme Vás informovali vyššie, prípadne pokiaľ už na ich spracovanie nebudeme mať zákonné oprávnenie, bude vykonané ich vymazanie. 
 • Požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie Vašich údajov: V určitých prípadoch nás môžete požiadať o dočasné prerušenie spracovania údajov, prípadne o ich zachovanie po dobu dlhšiu než je potrebné, ak by ste to potrebovali. 
 • Odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje na právnom základe – súhlas dotknutej osoby, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. 
 • Požadovať prenos Vašich osobných údajov: Keď naše oprávnenie na spracovanie Vašich údajov vznikne na základe Vášho súhlasu či na právnom základe plnenie zmluvy, môžete nás požiadať o prenosnosť svojich osobných údajov. To znamená, že budete mať právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste ich mohli priamo poskytnúť inému subjektu, a to vždy, keď to bude technicky možné. 
 • Podať sťažnosť dozornému orgánu vo veci ochrany Vašich osobných údajov, a to konkrétne v podmienkach Slovenskej republiky – Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

PRÁVO NAMIETAŤ 

Pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – oprávnený záujem, všeobecné nariadenie o ochrane údajov Vám priznáva špeciálne právo – právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvaní osobných údajov prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov. Máte možnosť vzniesť námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel marketingovej komunikácie. Ak máte námietky voči marketingovej komunikácii, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. 

VIII. Vykonávame automatizované rozhodovanie podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Článok 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov upravujú špecifické pravidlá pri automatizovanom spracovaní dát, ktoré spôsobuje významné právne účinky pre dotknutú osobu. Naše služby sú síce poskytované automatizovane, z našej strany však nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

IX. Ako sa s nami môžete spojiť?

V prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov môžete nás kontaktovať písomne na adresa: DDetail s.r.o., so sídlom Turie 247, Turie 013 12, Slovenská republika alebo e-mailom na: info@durisautodetail.sk. Dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov je v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk.

 

V Turí, dňa 28.2.2024.