Všeobecné podmienky používania a podmienky poskytovania služieb

I. Úvodné ustanovenia 

 1. Prevádzkovateľom webovej stránky a dodávateľom služieb je spoločnosť DDetail s.r.o., so sídlom Turie 247, Turie 013 12, Slovenská republika, IČO: 53705050, zapísaná v Obchodnom registri Okresného Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 76964/L (ďalej len „dodávateľ“). Dodávateľa je možné kontaktovať:
 • písomne na adrese: Turie 247, Turie 013 12, Slovenská republika;
 • e-mailom na adrese: info@durisautodetail.sk;
 • telefonicky na číslo: +421 949 308 293;
 • prostredníctvom webu https://durisautodetail.sk/.
 1. Predmetom činnosti spoločnosti DDetail s.r.o. je hĺbkové čistenie interiérov a ozónové čistenie, aplikácia keramického povlaku, leštenie karosérie vozidla pre zákazníkov (ďalej len „Služba“), ktorými môžu byť spotrebitelia (fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci podnikateľskej činnosti) alebo iní podnikatelia (fyzické a právnické osoby, ktoré konajú v rámci podnikateľskej činnosti.).
 2. Medzi dodávateľom a zákazníkom vzniká momentom akceptovania požiadavky zákazníka dodávateľom medzi týmito stranami Zmluva o dielo, predmetom ktorej je vykonanie služieb podľa konkrétnych požiadaviek a výberu zákazníka. Zmluva trvá do vykonania Služby a zo strany spotrebiteľov je možné ju uzavrieť iba v mieste adresy prevádzky dodávateľa (nie na diaľku – iba dohodnutie si termínu).

II. OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Dodávateľ je povinný po akceptácii objednávky zákazníka poskytnúť Služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pokiaľ mu v tom nebráni objektívna prekážka. Pri poskytovaní Služby koná dodávateľ s náležitou starostlivosťou.
 2. Zákazník je povinný pred poskytnutím Služby, ktorú žiada od dodávateľa, upozorniť ho na vady veci (predmete Služby), prípadne iné dôležité skutočnosti, ktoré môžu mať význam ku kvalite a rozsahu Služby, o ktorú dodávateľa žiada (riziká vzniku škody, poškodenia, použitie len určitých materiálov a prostriedkov a pod.). Na tento účel môže dodávateľ požiadať zákazníka o písomné vyhlásenie.
 3. Zákazník je povinný si ihneď po vykonaní Služby predmet Služby (čistenia) starostlivo prezrieť, skontrolovať rozsah, spôsob a aj kvalitu vykonanej Služby.
 4. Cenník Služieb dodávateľa je verejne dostupný, pričom platba za ne sa realizuje len hotovosťou v mieste adresy a Služba sa dodáva bez zbytočného odkladu po vzniku Služby, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (platobné a dodacie podmienky).

III. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY SLUŽBY

 1. Vadou sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie nedostatok pri vykonaní Služby spočívajúci v kvalite (akosti) poskytnutej Služby pri čistení vozidla (nedostatočné vyčistenie interiéru vozidla, ktoré nezodpovedá rozsahu zaplatenej Služby a pod.). Reklamácia prebieha na mieste odovzdania vozidla. Zákazník je povinný umožniť posúdenie vady zo strany dodávateľa, inak mu žiadne práva nevznikajú.
 2. Zákazník má právo na podanie reklamácie len pri prevzatí vozidla alebo ak nie je v rámci popisu v službe uvedené inak. V prípade, že zákazník uplatnil reklamáciu, je dodávateľ povinný túto skutočnosť písomne zaznamenať (prijatie reklamácie). V stručnom písomnom zázname (Doklade o reklamácii) uvedie údaje o zákazníkovi, tvrdenú vadu a to, či vadu pri vykonaní Služby uznáva alebo neuznáva, a ak vadu uznáva, akým spôsobom ju vybaví. Kópiu dokladu o reklamácii pre zákazníka dodávateľ urobí iba v prípade, že takýto záujem zákazník prejaví. 
 3. V prípade, že dodávateľ vytknutú vadu uznáva, a ide o vadu odstrániteľnú, reklamáciu vybaví tak, že vadu na vlastné náklady odstráni, prípadne poskytne zľavu z ceny Služby. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, je zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie zaplatenej ceny Služby. Vzhľadom však na charakter Služby je neodstrániteľná vada prakticky nereálna. Vybavenie reklamácie nesmie trvať viac ako 30 dní (pokiaľ v tom nebráni objektívna prekážka či nedostatok súčinnosti zákazníka).
 4. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia

IV. NÁHRADA ŠKODY

 1. Zákazník je povinný upozorniť vopred pred poskytnutím Služby dodávateľa na možné riziká vzniku škody, ku ktorej by na predmete Služby mohlo dôjsť pri poskytovaní objednanej Služby, najmä ho upozorniť vždy na také poškodenia súčastí či príslušenstva vozidla/veci, na ktorých by mohlo vykonaním Služby dôjsť k škode, vždy však na riziká, ktoré vyplývajú z návodu na obsluhu motorového vozidla/veci vydaného jeho výrobcom, najmä teda upozorniť na:
 •  poškodenia častí interiérov vozidla/veci či riziká, ktoré pri poskytnutí Služby na interiéri/veci môžu vzniknúť výkonom Služby (čistiacich prác), prípadne na potrebu osobitnej starostlivosti či prístupu zo strany dodávateľa o tieto časti (použite len určitých postupov, materiálov či čistiacich prvkov), 
 • poškodenia vonkajšej časti vozidla (napr. karoséria, lak a pod.), prípadne na potrebu osobitnej starostlivosti či prístupu zo strany dodávateľa o tieto časti (použite len určitých postupov, materiálov či čistiacich prvkov),
 • poškodenia akýchkoľvek častí (súčastí) a príslušenstva vozidla, jeho exteriéru či interiéru, ktoré vozidlo v čase pred poskytnutím Služby má, najmä jeho elektroniky, motorickej časti, prevodových ústrojenstiev atď., ak na takéto poškodenie môže mať vplyv rozsah a charakter Služby zo strany dodávateľa.
 1. V prípade, že zákazník neupozorní klienta na poškodenia a riziká podľa odseku 1, nenesie dodávateľ žiadnu zodpovednosť za škodu takto vzniknutú.
 2. Rovnako dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu na predmete Služby, ak pri jej rizikách zákazník napriek upozorneniu na možný vznik škody písomne vyhlási, že i keď bol o tom poučený dodávateľom, na vykonaní služby trvá.
 3. Dodávateľ nikdy nezodpovedá za škodu (na zariadeniach a častiach vozidlá), ktorá nemôže mať príčinu v povahe poskytnutej Služby. Dodávateľ nikdy nezodpovedá za kvalitu materiálu, z ktorého je vozidlo (jeho časti, či príslušenstvo) či vec vyrobené.
 4. Pokiaľ by poskytnutím Služby dodávateľom pre zákazníka bola na veci spôsobená škoda, bude za ňu dodávateľ zodpovedať iba vtedy ak porušil svoju povinnosť podľa IV. ods 1. (konanie s náležitou starostlivosťou). Tým nie sú dotknuté odseky 1 až 4 tohto článku. I napriek porušeniu povinnosti dodávateľom nemusí niesť zodpovednosť, ak dal zákazník na taký výkon služby (porušenie) pokyn napriek vedomosti o možnom vzniku škody. 
 5. Nárok na náhradu škody uplatňuje zákazník výlučne písomne a tak, že v ňom popíše okolnosti vzniku škody, rozsah poskytnutej Služby a to, že nejde o situáciu podľa odsekov 1 až 4 (kedy dodávateľ nenesie zodpovednosť), akým spôsobom porušil svoju povinnosť dodávateľ, výšku a rozsah náhrady škody a lehotu na plnenie. V prípade, že dodávateľ nárok neuzná, právo zákazníka domáhať sa náhrady škody na súde nie je dotknuté.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Na právny vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom – spotrebiteľom sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákony na ochranu spotrebiteľa (najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). Na právny vzťah medzi dodávateľom a iným podnikateľom (ne-spotrebiteľom) sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Tento dokument sa považuje za neoddeliteľnou súčasťou každej uzavretej Zmluvy o dielo so zákazníkom (o poskytnutí Služby) a na tento účel je verejne dostupný v priestoroch prevádzky dodávateľa, ako aj na internetovej stránke dodávateľa.
 3. Spory vzniknuté z právneho vzťahu prejednáva príslušný slovenský súd podľa slovenského práva.
 4. Spotrebiteľ má možnosť v prípade sporu alternatívne ho riešiť v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to tak, že podá písomný návrh na Slovenskú obchodnú inšpekciu (Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina) postupom podľa daného zákona.
 5. Tento dokument môže byť menení, dopĺňaný a zrušený výlučne dodávateľom.

 

V Turí, dňa 28.2.2024.

………………………………………

DDetail s.r.o.